Association: Xu lejiang Chen quanxun
Industry experts: Wang guojun Xiong weiping